જાણો આંખના મોતિયા વિશે....

મોતિયો શું છે ?

મોતિયાના ચિહ્નો અને લક્ષણો 

મોતિયાની સર્જરી માટે તપાસ અને પરીક્ષણો

મોતિયાની સર્જરીના દિવસ માટે સૂચનાઓ

મોતિયાની સર્જરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

મોતિયાની સર્જરીના દિવસે લેવાની કાળજી

આંખમાં ટીપાં કેવી રીતે મૂકવા ?

આંખ કેવી રીતે સાફ કરવી? 

તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક ક્યારે કરવો?

મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા બાદ લેવાની કાળજી